مشتریان ایران کلد پرسینگ

مشتری یکی از ارزشمند ترین دارایی های یک کسب و کار است که شرکت ایران کلدپرسینگ از این نعمت بهره مند بوده و همیشه به داشتن آنها به خود می بالد. در این بخش شما می توانید با مشتریان وفادار ایران کلدپرسینگ آشنا شده و از محصولاتی که از این شرکت خریداری نموده اند مطلع شوید. کافیست بر روی هر کدام کلیک نموده و تصاویر مربوط به هرکدام را مشاهده نمایید.

فروشگاه شیرعلی خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۴۵ و ۶۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در اصفهان مشتری : آقای غیاثوند تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۴۵ و ۶۵  به فروشگاه شیرعلی با مدیریت جناب آقای غیاثوند در شهرستان اصفهان تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و......

عطاری حنا خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در کرج مشتری : آقای اسکندری تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ به عطاری حنا با مدیریت جناب آقای اسکندری در محله عظیمیه شهرستان کرج تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده از......

فروشگاه روغن نور ابهر خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در ابهر مشتری : آقای قدیری تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵ به فروشگاه روغن نور ابهر با مدیریت جناب آقای قدیری در شهرستان ابهر تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و......

فروشگاه سلامتکده خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در کرج مشتری : آقای عزیزی تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش ۲ دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ به فروشگاه سلامتکده با مدیریت جناب آقای عزیزی در شهرستان کرج تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده از آن، اعلام......

عطاری کاج خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در کرج مشتری : آقای سروان تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ به عطاری کاج با مدیریت جناب آقای سروان در شهرستان کرج تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این عطاری پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده......

فروشگاه روغن نور مشهد خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در مشهد مشتری : آقای امیری تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ به فروشگاه روغن نور شعبه ۱ با مدیریت جناب آقای امیری در شهر مشهد تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود......

فروشگاه روغن سلامت ارومیه خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در ارومیه مشتری : آقای قاسم زاده تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵ به فروشگاه روغن سلامت با مدیریت جناب آقای قاسم زاده در شهر ارومیه تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود......

فروشگاه صفا خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ و ۶۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران مشتری : آقای احسانی تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ و ۶۵ به فروشگاه صفا با مدیریت جناب آقای احسانی در محله پاسداران تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده......

فروشگاه کنجدکده ویهان خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران مشتری : آقای مهرابی تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ به فروشگاه کنجد کده ویهان با مدیریت جناب آقای مهرابی در محله نیرو هوایی تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر......

فروشگاه مهزیار خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران مشتری : آقای رحمانی تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵  به فروشگاه مهزیار با مدیریت جناب آقای رحمانی در محله افسریه تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده......

فروشگاه شاهی خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در شهر ری مشتری : آقای شاهی تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵  به فروشگاه شاهی با مدیریت جناب آقای شاهی در شهر ری تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده از آن،......

سازمان میادین شهر ری خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در شهر ری مشتری : سازمان میادین شهر ری تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵ به سازمان میادین در شهر ری تحویل این مجموعه گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده از آن، اعلام......

عطاری عطارنژاد خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در شهر ری مشتری : آقای عطارنژاد تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ به عطاری عطارنژاد با مدیریت جناب آقای عطارنژاد در شهر ری تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این عطاری پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده از......

میوه تره بار شهر ری میدان شهید غریبی خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران مشتری : میوه تره بار شهر ری تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ به فروشگاه میوه تره بار شهید غریبی در شهر ری تحویل این مجموعه گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر......

تعاونی نرخ شکن خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۴۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران مشتری : آقای لقائی تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۴۵ به تعاونی نرخ شکن با مدیریت جناب آقای لقائی در محله گیشا تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این تعاونی پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده از آن،......

هایپراستار شعبه ۴راه لشکر خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران مشتری : فروشگاه هایپراستار تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ به فروشگاه هایپر استار شعبه ۴ راه لشکر تهران تحویل این مجموعه گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده از آن، اعلام رضایت......

فروشگاه نوید سلامت خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ و ۶۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران مشتری : آقای ایوبی تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ و ۶۵ به فروشگاه نوید سلامت با مدیریت جناب آقای ایوبی در میدان کاج محله سعادت آباد تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت......

فروشگاه لبنیات صالحی خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران مشتری : آقای قاسمی تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ به فروشگاه لبنیات صالحی با مدیریت جناب آقای قاسمی در خیابان علامه جنوبی محله سعادت آباد تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت......

فروشگاه عباچی خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران مشتری : آقای عباچی تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵ به فروشگاه عباچی با مدیریت جناب آقای عباچی در محله نواب تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده......

فروشگاه رئیسی خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران مشتری : آقای رئیسی تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ به فروشگاه رئیسی با مدیریت جناب آقای رئیسی در محله سعادت آباد تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده از......

فروشگاه عصاری سلامت خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵ و ۸۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در شهرستان اراک مشتری : آقای جلالوندی تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵ و ۸۵ به فروشگاه عصاری سلامت با مدیریت جناب آقای جلالوندی در شهرستان اراک تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و......

فروشگاه آرسس خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در شهرستان جم مشتری : خانم علیزاده تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ به فروشگاه آرسس با مدیریت سرکار خانم علیزاده در شهرستان جم تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده از......

فروشگاه نور خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران مشتری : آقای رضایی تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ به فروشگاه نور با مدیریت جناب آقای رضایی در خیابان پیروزی تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده از آن، اعلام......

دهکده روغن سرچشمه خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران مشتری : آقایان نهاردانی و عشق باز تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵ به فروشگاه دهکده روغن سرچشمه با مدیریت جناب آقایان نهاردانی و عشق باز در میدان بهارستان تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس......

فروشگاه کیمیای محسن خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران مشتری : آقای نهاردانی تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵ به فروشگاه کیمیای محسن با مدیریت جناب آقای نهاردانی در میدان شهدای تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده از......

فروشگاه فاضلی خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران مشتری : آقای فاضلی تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ به فروشگاه فاضلی با مدیریت جناب آقای فاضلی در محله افسریه تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده......

عطاری ابن سینا خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران مشتری : آقای غفاری تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵ به عطاری ابن سینا با مدیریت جناب آقای غفاری در شهرک بروجردی در محله افسریه تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این عطاری پس از دریافت دستگاه مدنظر خود......

فروشگاه سلسبیل خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۸۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در شیراز مشتری : آقای قنواتی تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۸۵ به فروشگاه سلسبیل با مدیریت جناب آقای قنواتی در شیراز  تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده از آن،......

عطاری شفا خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران مشتری : آقای خوشرنگ تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ به عطاری شفا با مدیریت جناب آقای خوشرنگ در محله اختیاریه تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این عطاری پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده از......

فروشگاه تیموری خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران مشتری : آقای تیموری تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵ به فروشگاه تیموری با مدیریت جناب آقای تیموری در محله خواجه عبدالله تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و......

فروشگاه علیزاده خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران مشتری : آقای علیزاده تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵ به فروشگاه علیزاده با مدیریت جناب آقای علیزاده در محله مولوی تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده از......

فروشگاه شهر سلامت خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران مشتری : آقای تیموری تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵ به فروشگاه شهر سلامت با مدیریت جناب آقای تیموری در محله مجیدیه تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و......

عطاری باباعلی خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران- جنت آباد شمالی مشتری : آقای باباعلی تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن گیری پرس سرد ۳۵ به عطاری باباعلی با مدیریت جناب آقای باباعلی در خیابان شاهین شمالی جنت آباد تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه......

آقای برجی خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۱۸۰

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تبریز مشتری : آقای برجی تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن گیری پرس سرد ۱۸۰ توسط جناب آقای برجی در تبریز تحویل ایشان گردید. همچنین ایشان پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده از آن، اعلام رضایت خود را از محصولات شرکت ایران......

عطاری بوستان خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران- میدان پونک مشتری : آقای رحیمی تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن گیری پرس سرد ۳۵ به عطاری بوستان با مدیریت جناب آقای رحیمی در پاساژ بوستان میدان پونک تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود......

فروشگاه ارشدی خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵ و ۸۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران- تجریش مشتری : آقای ارشدی تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن گیری پرس سرد ۶۵ (۱ دستگاه) و ۸۵ (۲ دستگاه) به فروشگاه ارشدی با مدیریت جناب آقای ارشدی در میدان تجریش تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت......

فروشگاه سنا خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران- میدان پونک مشتری : آقای نهالی تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن گیری پرس سرد ۳۵ به فروشگاه سنا با مدیریت جناب آقای نهالی در پاساژ بوستان میدان پونک تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود......

فروشگاه قصر خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران – مجیدیه مشتری : آقای اسوار تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ به فروشگاه قصر با مدیریت جناب آقای اسوار در محله مجیدیه تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود......

فروشگاه آوید خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در اصفهان- شهر رضا مشتری : آقای دهقان پور تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ به فروشگاه آوید با مدیریت جناب آقای دهقان پور در شهرستان شهر رضا اصفهان تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت......

فروشگاه گوهریان خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران – نبرد مشتری : آقای حجازی تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵ به فروشگاه گوهریان با مدیریت جناب آقای حجازی در خیابان نبرد تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و......

عطاری وصال خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران – چهار راه خاقانی مشتری : آقای صدیقیان تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ به عطاری وصال با مدیریت جناب آقای صدیقیان در چهار راه خاقانی تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این عطاری پس از دریافت دستگاه مدنظر......

فروشگاه اکسیر خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۴۵ و ۶۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران – اکباتان مشتری : آقای میرعارفی تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۴۵  و ۶۵ به فروشگاه اکسیر با مدیریت جناب آقای میرعارفی در شهرک اکباتان تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت سیستم های......

فروشگاه پدر بزرگ خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ و ۸۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران – جنت آباد مشتری : آقای چاوشی تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ ( ۲ دستگاه ) و ۸۵ ( یک دستگاه) به فروشگاه پدر بزرگ با مدیریت جناب آقای چاوشی در محله جنت آباد تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت......

فروشگاه کنجدستان یزد خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ و ۶۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران – پیامبر شرقی مشتری : آقای حائری یزدی تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ و ۶۵ به فروشگاه کنجدستان یزد با مدیریت جناب آقای حائری یزدی در محله پیامبر شرقی تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این......

فروشگاه تی تی خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران – حکیمیه مشتری : آقای اکبری تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵ به فروشگاه تی تی با مدیریت جناب آقای اکبری در محله حکیمیه تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت سیستم مدنظر......

فروشگاه مازاری خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران – پیامبر غربی مشتری : آقای ترنجی تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵ به فروشگاه مازاری با مدیریت جناب آقای ترنجی در خیابان پیامبر غربی تهران  تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت......

فروشگاه روزبهانی خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران – پیروزی مشتری : آقای روزبهانی تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ به فروشگاه روزبهانی با مدیریت جناب آقای روزبهانی در خیابان پیروزی تهران  تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت سیستم مدنظر خود و......

فروشگاه جعفری خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۸۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران – بلوار ابوذر مشتری : آقای جعفری تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۸۵ به فروشگاه جعفری با مدیریت جناب آقای جعفری در بلوار ابوذر تهران  تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت سیستم مدنظر خود......

فروشگاه نارگل خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران – پیروزی مشتری : آقای میرپوری تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ به فروشگاه نارگل با مدیریت جناب آقای میرپوری در خیابان پیروزی تهران  تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت سیستم مدنظر خود و استفاده......

لبنیات باباعلی خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران – مرزداران مشتری : آقای صدیقی تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵ به لبنیات باباعلی با مدیریت جناب آقای صدیقی در محله مرزداران تهران  تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت سیستم مدنظر خود......

فروشگاه شایگان خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران – شهرک غرب مشتری : آقای شایگان تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵ به فروشگاه شایگان با مدیریت جناب آقای شایگان در محله شهرک غرب تهران  تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت سیستم......

لبنیات گرماس خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران – پیروزی مشتری : آقای موسوی تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ به لبنیات گرماس با مدیریت جناب آقای موسوی در محله پیروزی تهران  تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت سیستم مدنظر خود و استفاده......

فروشگاه پدر و پسر خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران – یافت اباد مشتری : آقای عبادی تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵ به فروشگاه پدر و پسر با مدیریت جناب آقای عبادی در محله یافت آباد تهران  تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این عطاری پس از دریافت سیستم......

کارگاه برادران مارزلو خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۱۸۰

دستگاه روغن کشی پرس سرد در گرگان مشتری : آقای مارزلو تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۱۸۰ به کارگاه برادران مارزلو با مدیریت جناب آقای مارزلو در شهرستان گرگان  تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این مجموعه پس از دریافت سیستم مدنظر خود و استفاده......

عطاری صدیقی خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران – صادقیه مشتری : آقای صدیقی تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ به عطاری صدیقی با مدیریت جناب آقای صدیقی در محله صادقیه تهران  تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این عطاری پس از دریافت سیستم مدنظر خود و......

فروشگاه ایران زیما خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران – شهرک اکباتان مشتری : آقای احمد خان تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ به فروشگاه ایران زیما با مدیریت جناب آقای احمد خان در شهرک اکباتان در تهران  تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس......

فروشگاه نصیری خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران – استاد معین مشتری : آقای نصیری تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵ به فروشگاه نصیری با مدیریت جناب آقای نصیری در محله استاد معین در تهران  تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود......

فروشگاه نوین خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ و ۶۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران – آیت شمالی مشتری : آقای سرهنگ افشاری تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ و ۶۵ به فروشگاه نوین با مدیریت جناب آقای سرهنگ افشاری در خیابان آیت شمالی در تهران  تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه......

فروشگاه بوستان خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران – مجیدیه مشتری : آقای بستانکی تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵ به فروشگاه بوستان با مدیریت جناب آقای بستانکی در محله مجیدیه تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت سیستم مدنظر خود و استفاده......

فروشگاه مقدسی خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۸۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران – خیابان دماوند مشتری : آقای مقدسی تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۸۵ به فروشگاه مقدسی با مدیریت جناب آقای مقدسی در خیابان دماوند تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود......

فروشگاه روغن سلامت خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران – اقدسیه مشتری : آقای رضوی تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد  ۳۵ به فروشگاه روغن سلامت با مدیریت جناب آقای رضوی در محله اقدسیه تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده از......

فروشگاه ناب درود خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در شهرستان درود مشتری : آقای هارونی تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ به فروشگاه ناب با مدیریت جناب آقای هارونی در شهرستان درود تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده از آن، اعلام......

فروشگاه روغن کشی یزد خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران – جنت آباد مشتری : آقای حائری تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ ( ۲ دستگاه) به فروشگاه روغن کشی یزد با مدیریت جناب آقای حائری در محله جنت آباد تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت......

فروشگاه آمل سلامت پناه خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۰

دستگاه روغن کشی پرس سرد در آمل مشتری : فروشگاه آمل سلامت پناه تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۰ به فروشگاه آمل سلامت پناه در شهرستان آمل تحویل این مجموعه گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده از آن، اعلام رضایت......

فروشگاه سرزمین روغن خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران – ولنجک مشتری : آقای جوزانی تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ به فروشگاه سرزمین روغن با مدیریت جناب آقای جوزانی در محله ولنجک تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر......

فروشگاه طبیعت خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران – افسریه شهرک مسعودیه مشتری : آقای کلهر تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵ به فروشگاه طبیعت با مدیریت جناب آقای کلهر در محله افسریه شهرک مسعودیه تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از......

فروشگاه ایرانی زاده خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵

دستگاه روغن کشی پرس ۶۵ در تهران – اکباتان مشتری : آقای ایرانی زاده تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد مدل ۶۵ به فروشگاه آقای ایرانی زاده در محله اکباتان تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده......

فروشگاه کریمی خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ و ۶۵

روغن کشی پرس ۳۵ و ۶۵ در تهران – قیطریه مشتری : آقای کریمی تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد مدل ۳۵ و ۶۵ به فروشگاه آقای کریمی در محله قیطریه تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه......

فروشگاه روغن امین خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران مشتری : آقای امینیان تاریخ نصب : ۱۳۹۴ سفارش دستگاه روغن گیری پرس سرد ۳۵ به فروشگاه روغن امین با مدیریت جناب آقای امینیان در تهران بزرگراه ارتش تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود......

آقای نوزانی خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران – نیروی هوایی مشتری : آقای نوزانی تاریخ نصب : ۱۳۹۴ سفارش دستگاه روغن گیری پرس سرد توسط جناب آقای نوزانی در تهران خیابان نیروی هوایی تحویل ایشان گردید. همچنین ایشان پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده از آن، اعلام رضایت......

فروشگاه دنیای سلامت خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران – اسلامشهر مشتری : فروشگاه دنیای سلامت تاریخ نصب : ۱۳۹۳ سفارش دستگاه روغن گیری پرس سرد ۶۵ توسط فروشگاه دنیای سلامت در تهران – اسلامشهر تحویل این فروشگاه گردید. همچنین مدیریت این مجموعه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده از......

فروشگاه گلبرگ خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران – تجریش مشتری : آقای شاهنواز تاریخ نصب : ۱۳۹۳ سفارش دستگاه روغن گیری پرس سرد ۳۵ توسط جناب آقای شاهنوازی در تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده از آن، اعلام رضایت خود را......

فروشگاه تندرست خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۸۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران مشتری : فروشگاه تندرست تاریخ نصب : ۱۳۹۳ سفارش دستگاه روغن گیری پرس سرد ۸۵ توسط فروشگاه تندرست در تهران تحویل این فروشگاه گردید. همچنین مدیریت این مجموعه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده از آن، اعلام رضایت خود را از محصولات......

کارگاه آقای صباغی خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۸۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران مشتری : آقای صباغی تاریخ نصب : ۱۳۹۳ سفارش دستگاه روغن گیری پرس سرد ۸۵ توسط جناب آقای صباغی در تهران تحویل ایشان گردید. همچنین ایشان پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده از آن، اعلام رضایت خود را از محصولات شرکت ایران کلدپرسینگ ابراز......

کارگاه آقای شیخ علیزاده خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۱۸۰

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران مشتری : آقای شیخ علیزاده تاریخ نصب : ۱۳۹۵ سفارش دستگاه روغن گیری پرس سرد ۱۸۰ (۲ دستگاه) توسط جناب آقای شیخ علیزاده در تهران تحویل ایشان گردید. همچنین ایشان پس از دریافت دستگاه های مدنظر خود و استفاده از آنها، اعلام رضایت خود......

فروشگاه بکرانه خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران مشتری : آقای بکرانه تاریخ نصب : ۱۳۹۲ سفارش دستگاه روغن گیری پرس سرد ۶۵ به فروشگاه بکرانه با مدیریت جناب آقای بکرانه در تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده از آن، اعلام رضایت......

اقای فرزان خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۸۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در کرمان مشتری : آقای فرزان تاریخ نصب : ۱۳۹۱ سفارش دستگاه روغن گیری پرس سرد ۸۵ به آقای فرزان در کرمان تحویل ایشان گردید. همچنین ایشان پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده از آن، اعلام رضایت خود را از محصولات شرکت ایران......

کارگاه اقای نورللهی خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۸۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در یزد مشتری : آقای نورللهی تاریخ نصب : ۱۳۹۱ سفارش دستگاه روغن گیری پرس سرد ۸۵ به آقای نورللهی در یزد تحویل ایشان گردید. همچنین ایشان پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده از آن، اعلام رضایت خود را از محصولات شرکت ایران......