۰۱ آذر روغنگیری از مغز آفتابگردان توسط دستگاه پرس سرد ۸۵ میلیمتر

در این قسمت شما می توانید با نحوه کارکرد دستگاه روغن گیری کالیبر ۸۵ روی مغز آفتابگردان آشنا شوید.