۰۱ بهمن نحوه روغن گیری از دانه کلزا توسط کلد پرسینگ

در این قسمت می توانید با نحوه روغن گیری از دانه کلزا توسط دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵ ساخته شده توسط شرکت ایران کلد پرسینگ آشنا شوید. این فیلم توسط یکی از مشتریان عزیز برایمان ارسال گردیده شده است.