۲۴ اسفند ویدیو: روغن گیری از آفتابگردان توسط دستگاه کالیبر ۴۵

در این فایل ویدیویی می توانید نحوه روغن گیری و روغنکشی از دانه های آفتابگردان با استفاده از دستگاه روغن گیری پرس سرد ۴۵ را مشاهده نمایید.